Category: Thai

มูลนิธิฯเล็กๆที่ไม่ฝักไฝ่ศาสนาใด ศาสนานึงอย่างเราได้รับการอวยพรโดยสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสในช่วงที่ท่านเดินทางมาเยี่ยมประเทศไทย