Category: Senza categoria

พวกคุณรู้กันอยู่แล้วว่าด้วยกรณีของ Covid 19 ทำให้เราทำการปิดมูลนิธิฯ แต่คุณยังสามารถบริจาคอาหาร ผ้าอ้อม นม นมผง ฯลฯ เหมือนกับที่ Dean เพื่อนของเราได้ทำ คุณสามารถวางสิ่งของที่จะบริจาคไว้ที่หน้าประตูของเรา พร้อมกับชื่อของผู้บริจาคได้ ขอบคุณคุณ Dean และเพื่อนของคุณ สำหรับการบริจาคครั้งนี้ค่ะ