🇮🇹 Cari Amici,
mi auguro che il mio messaggio trovi voi e tutta la vostra famiglia in perfetta salute.
E’ stato un anno orribile. Per colpa del Covid 19 Il 2020 si è portato via una fetta importante della nostra umanità. Ha messo in ginocchio, o peggio, ha distrutto intere economie.
Allo stesso tempo ha dimostrato che la solidarietà tra Esseri Umani è possibile e si è rivelata vincente.
Grazie a Voi, Take Care Kids ha potuto continuare nel suo lavoro a volte quadruplicando gli sforzi.
Continueremo a farlo, sempre se voi continuerete a supportarci.
Auguro a voi, alle vostre famiglie  e a tutti i vosti amici  un Buon Natale e un 2021 pieno di salute.

Juergen Lusuardi – Fondatore Take Care Kids Onlus e Thailand Foundation

🇬🇧 Dear Friends,
I hope that my message will find you and your whole family in perfect health.
It’s been a horrible year. Because of Covid 19, 2020 has taken away an important part of our humanity. He brought to his knees, or worse, destroyed entire economies.
At the same time it has shown that solidarity between Human Beings is possible and has proved to be a winner.
Thanks to you, Take Care Kids has been able to continue its work sometimes quadrupling its efforts.
We will continue to do so, always if you continue to support us.
I wish you, your families and all your friends a Merry Christmas and a healthy 2021.

Juergen Lusuardi – Founder Take Care Kids Onlus and Thailand Foundation

🇹🇭 ถึงเพื่อนๆที่รักทุกท่าน
 ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณและครอบครัวจะมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์
เนื่องจากสถานการณ์ covid 19 จึงทำให้ปีนี้เป็นปีที่ยากลำบากสำหรับมนุษยชาติ เพราะมันได้ทำลายในทุกภาคส่วนทางเศรษฐกิจของทั้งประเทศ
 แต่ในขณะเดียวกันก็แสดงให้เห็นว่าความเป็นน้ำหนึ่งเดียวกันระหว่างผู้คนก็พิสูจน์ได้ว่าเราสามารถชนะได้ทุกอย่าง
ขอขอบคุณทุกๆท่านที่มีส่วนช่วยเหลือให้เทคแคร์คิดยังสามารถดำรงอยู่ได้ ถึงแม้จะต้องใช้ความพยายามมากขึ้นอีกหลายเท่าตัว
และเราจะยังคงพยายามต่อไปเสมอหากคุณยังคงให้ความสนับสนุนเราต่อไป
ผมขอใช้โอกาสนี้กล่าวสุขสันต์วันคริสต์มาสและขออวยพรให้คุณและครอบครัวมจงมีแต่ความสุขและมีสุขภาพแข็งแรงในปี 2021 

 Juergen Lusuardiผู้ก่อตั้งมูลนิธิ Take Care Kids Onlus และ Take Care Kids ประเทศไทย