การพบกันที่ดีเสมอมากับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ชลบุรี คุณจันจิรา ไทยบัณฑิตย์