ขอขอบคุณคุณLaurel คุณDarouny และเด็กๆ หอพักประจำของโรงเรียน Regent International School สำหรับวันที่ดีวันนี้ค่ะ