ขอบคุณคุณ Koi, Walter, Kathryn และคุณ Maria (ชื่อเล่น) ที่มาเยี่ยมเราพร้อมกับโดนัทค่ะ