ขอขอบคุณ คุณ Trient Masonic Lodge ที่บริจาคข้าวสาร 120 กก. เสื้อผ้าใช้แล้ว และผลิตภัณฑ์สุขอนามัย ยาสามัญทั่วไป สำหรับเด็กของเรา