อัปเดต!!!ขอบคุณยอดบริจาคจาก Lodge St John Bangkok 1072 Sc, Michael Richard Todd, Steve Rochester, John Reginald Batchelor, Richard Sandws รวมถึงผู้บริจาคที่ไม่ประสงค์ออกนาม อีก 3 ท่าน ทำให้ ณ ปัจจุบัน ยังขาดอยู่ 748.000 บาทเพื่อทำฝันของเราให้สมบูรณ์ครับ