ขอขอบคุณ HMC Polymers Company Limited ระยองมากครับสำหรับการบริจาคเสื้อผ้าและอาหาร