ขอบคุณครอบครัว Pancheri, Zamboni, Cormar, Paramucchi, Zambiasi และ Lambert พิจารณาบริจาคให้มูลนิธิ 15,000 บาทครับ