ขอบคุณมูลนิธิ Give Love Give Smile สำหรับการบริจาคนี้ค่ะ