ขอบคุณเป็นอย่างสูงอีกครั้งแก่มูลนิธิ Give Love Give Smile สำหรับของบริจาคครับ