ขอบคุณเพื่อนจาก Norvegia จากมูลนิธิ Child Care ประเทศไทยสำหรับการบริจาคนี้ค่ะ