ขอบคุณ คุณ Nan, Mr Terry, Mr Dan, Mr Ady สำหรับผลไม้ครับ