ขอขอบคุณ ESS Development และผู้สนับสนุนหลักรวมไปถึง Rotary Club Eastern Seaboard สำหรับการบริจาคค่ะ