ขอบคุณคุณ Stefano และคุณ Donatella ที่มาเยี่ยมสถานสงเคราะห์เราค่ะ