ขอบคุณเป็นอย่างสูง แด่ร้านอาหาร Nicky’s สำหรับยอดบริจาค 100,000 บาทและแน่นอนที่ขาดไม่ได้เลย ขอบคุณ Dave และ Debby ที่บริจาคสมทบอีก 45,000 บาท และอีก 35,000 จาก The Pattaya Hasch House Harriers และสมาชิกทุกท่าน และท้ายสุดนี้ ขอขอบคุณ SOS Club and Friends ที่กรุณาบริจาคเพิ่มอีก 20,000 บาทครับ มันยอดเยี่ยมมากครับ!!